Värdepapperspolicy för EFN Ekonomikanalen AB

Denna policy är framtagen av styrelsen för EFN AB 2018-05-14 och ersätter det tidigare policydokumentet för värdepappershandel i EFN AB.

Anställda och uppdragstagare i EFN AB ska alltid agera så att EFN:s oberoende och integritet inte kan ifrågasättas.

1. Tillämpning

Denna policy ska vara vägledande i Bolagets verksamhet när det gäller värdepappersaffärer för egen räkning gjorda av anställda och uppdragstagare samt övriga som är knutna till Bolaget såsom konsulter.

2. Syfte

Policyn har till syfte att förhindra att någon som omfattas av den gör egna värdepappersaffärer som innebär marknadsmissbruk, missbruk av eller otillbörligt röjande av konfidentiell information enligt de regler som gäller enligt gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och frivilliga överenskommelser.

Förbudet att göra egna värdepappersaffärer i strid med denna policy gäller även om någon inom ramen för sin anställning eller tjänsteavtal råder eller på annat sätt påverkar annan att utföra en affär med finansiella instrument som om det gäller en egen affär vilket skulle innebära en överträdelse av gällande lag.

3. Grundläggande regler

Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget, både fast och tillfälligt anställda, uppdragstagare och konsulter till Bolaget.

Policyn gäller om nämnda grupper och personer gör affärer för egen och närståendes räkning. Affärer med värdepapper får inte göras

4. Anmälningsskyldighet

För anställda i Svenska Handelsbanken AB eller bolag i Handelsbankskoncernen gäller den anmälningsskyldighet som vid var tid tillämpas för dessa bolag enligt gällande instruktioner för anställdas egna värdepappersaffärer och deras närstående.

Anställda i Bolaget som inte är anmälningsskyldiga enligt Handelsbankens regelverk, och andra stadigvarande medarbetare såsom uppdragstagare, konsulter eller anställda i andra bolag, ska rapportera sina värdepappers­innehav och förändringar i dessa direkt till den ansvarige utgivaren för Bolaget. Kortvariga medarbetare (under fem 5 arbetsdagar) behöver inte rapportera värdepappersinnehav till den ansvarige utgivaren.
Ansvarig utgivare för Bolaget som inte är anmälningsskyldiga enligt instruktion för Svenska Handelsbanken AB eller bolag i Handelsbankskoncernen, anmäler sina värdepappersinnehav och förändringar till verkställande direktören för Bolaget.

I de fall verkställande direktören inte är skyldig att anmäla sitt innehav enligt de regler som gäller för anställda i Handelsbankskoncernen anmäler denne sitt värdepappersinnehav och förändringar i dessa till EFN Ekonomikanalen AB:s styrelse.

Anställda i andra bolag än EFN, konsulter och uppdragstagare ska när tjänster utförs för Bolaget på ett eller annat sätt, i tillämpliga delar, beroende på arbetsuppgifter, omfattas av de punkter som anges nedan.

Med värdepapper menas finansiella instrument enligt lag (2007:528) om värdepappers­marknaden. Regelbundet fondsparande omfattas inte av anmälningsplikten.

Alla medarbetare, även tillfälliga frilansare/konsulter, ska informeras om Bolagets policy för värdepappershandel.

Vid osäkerhet om rapporteringsplikt föreligger i ett enskilt fall diskuteras detta i första hand med ansvarig utgivare, i andra hand med verkställande direktören i Bolaget.