Värdepapperspolicy i EFN AB

Denna policy är framtagen av styrelsen för EFN AB 2015-05-25 och ersätter det tidigare policydokumentet för värdepappershandel i EFN AB.

Anställda och uppdragstagare i EFN AB ska alltid agera så att EFN:s oberoende och integritet inte kan ifrågasättas.

Medarbetare (anställda eller konsulter) som inte arbetar inom bevakningsområdet börs och finans, och således inte löpande rapporterar om värdepapper omfattas inte av denna policy.

Anställda i EFN AB, och andra stadigvarande medarbetare såsom konsulter eller frilans som arbetar på redaktionen eller på distans, inom bevakningsområdet börs och finans, rapporterar sina värdepappersinnehav och förändringar i dessa direkt till redaktionschefen och ansvarige utgivaren.

Med värdepapper menas finansiella instrument enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Regelbundet fondsparande omfattas inte av anmälningsplikten.

Följande gäller för alla medarbetare:

Vid osäkerhet om rapporteringsplikt föreligger i ett enskilt fall diskuteras detta i första hand med ansvarig utgivare, i andra hand med EFN AB:s VD.

För anställda i Handelsbanken AB eller dotterbolag till Handelsbanken AB och deras närstående gäller den vid var tid för dessa bolag gällande instruktionen för anställdas egna värdepappersaffärer.

Redaktionschefen för EFN AB och för medarbetare (anställda och konsulter) som inte är rapporteringsskyldiga enligt instruktionen för Handelsbanken AB och dess dotterbolag, rapporterar sina värdepappersinnehav till EFN AB:s VD. I de fall EFN AB:s VD inte är anställd av banken rapporterar denne värdepappersinnehav och förändringar i dessa till EFN AB:s styrelse.