Riksbanken: dämpad inflation, senarelägger nästa räntehöjning

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent, samtidigt som räntebanan sänks. Nästa höjning väntas nu först i slutet av året eller början av 2020. De meddelar också att de ska fortsätta köpa obligationer för 45 miljarder kronor.

Enligt SME Direkts enkät väntade samtliga av nio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Riksbanken konstaterar att aktiviteten i svensk ekonomi är hög och inflationen är nära målet på 2 procent. Den starka konjunkturen i Sverige talar för en inflation vid målet även framöver, men den senaste tidens utfall tyder på att inflationstrycket är lite svagare än väntat.

"De senaste månadernas utfall tyder dock på att inflationstrycket är lite svagare än väntat och sammantaget bedöms nu inflationen bli något lägre de närmaste åren jämfört med i föregående prognos", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar att den goda globala konjunkturen håller i sig och har som väntat gått in i en fas med lägre tillväxttakter.

"Inflationen i omvärlden har dock utvecklats oväntat svagt, särskilt i euroområdet. Flera centralbanker har kommunicerat en mer expansiv penningpolitik. Osäkerheten om omvärldsutvecklingen är fortsatt stor", skriver de.

För den svenska ekonomin noterar Riksbanken den oväntat snabba tillväxten under fjärde kvartalet och konstaterar att utsikterna ser fortsatt goda ut även när ekonomin går in i en fas med lägre tillväxt än tidigare.

Riksbankens sänker sin räntebana så att nästa höjning kommer senare och räntehöjningarna därefter sker i en långsammare takt.

Räntebanan är stabil på -0,25 procent under det andra och tredje kvartalet i år. Den första höjningen väntas nu ske antingen i slutet av 2019 eller i början av 2020.

Riksbankens direktion har också beslutat att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär hälften av de betalningar från förfall och kuponger som Riksbanken tar emot från obligationsportföljen under samma period.

 

Köpen sker för att bibehålla en lämplig nivå på innehavet och Riksbankens närvaro i marknaden.

Henry Ohlsson och Martin Flodén reserverade sig mot beslutet.

Kronan tappade initialt cirka 15 öre mot dollarn och lika mycket mot euron efter Riksbankens besked, som uppfattades som mycket mjukt.

 

Bild: Riksbankens nya räntebana

 

image