Swedbank: flaggar för ökade kostnader pga penningstvättsarbete

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank bedömer att ett antal initiativ som banken tar kommer att leda till ökade kostnader på cirka en miljard kronor under året, utöver bankens redan kommunicerade mål om att underliggande kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under 2019.

Det uppger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson i delårsrapporten för det första kvartalet.

Initiativen innefattar den pågående fördjupade interna utredningen kring penningtvättsarbetet och den organisatoriska förändringen med inrättandet av en enhet mot ekonomisk brottslighet. Banken gör även ett antal omprioriteringar med syfte att förbättra sina processer och öka kundvärdet.

"Vårt starka finansiella utgångsläge möjliggör satsningar utöver de leveranser vi redan planerat för i år. Som ett led i arbetet med att förbättra vår bekämpning av penningtvätt kommer vi att påskynda projekt som syftar till att stärka våra processer och system. Vissa pågående projekt som syftar till att digitalisera vardagliga banktjänster kommer att kosta något mer för att kunna slutföras under året än vad som uppskattades initialt. Vi väljer att fortsätta med dessa i oförändrad takt utifrån vår övertygelse om att satsningarna kommer att öka kundvärdet", skriver Swedbank-chefen.

Anders Karlsson konstaterar att årets första kvartal till stor del har präglats av uppgifter om att Swedbank har brustit i arbetet med att förhindra penningtvätt.

"Bankens anseende har tagit skada och som tillförordnad vd är det min främsta uppgift att nu genomföra åtgärder som gör att vi kan börja återvinna förtroende hos kunder, ägare och andra intressenter", skriver han.

Tidigare interna utredningar har indikerat brister i Swedbanks arbete mot penningtvätt, uppger Anders Karlsson.

"Dessa innefattar att vissa kunder har matchats mot listor på personer och företag som förekommit i tidigare penningtvättsfall, brister i kundkännedom kopplad till vissa kunder, exempelvis avseende verkligt ägande och pengars ursprung, samt bristande granskning och rapportering till myndigheter avseende vissa misstänkta transaktioner. För att gå till botten med vad som hänt pågår nu en fördjupad intern utredning med hjälp av externa resurser, som ska utnyttja innehållet i tidigare genomförda utredningar", uppger han.

"Därutöver samarbetar Swedbank fullt ut med de myndigheter i Sverige, USA och de baltiska länderna som genomför olika undersökningar", tillägger den tillförordnade Swedbank-chefen.

På torsdagen framkom att Swedbank har anlitat den internationella advokatbyrån Clifford Chance som leder arbetet i bankens pågående interna utredning. I sitt arbete har Clifford Chance anlitat den internationella konsultfirman FTI för att stötta med forensisk expertis.

Swedbank-kunder har varit väldigt oroliga under kvartalet, men kundflykten har varit begränsad om man gör en samlad bedömning, sade Anders Karlsson till nyhetsbyråer efter offentliggörandet av bankens delårsrapport.

"Det har funnits mycket oro och den måste vi hantera på bästa möjliga sätt", sade Anders Karlsson.

Banken har fortsatt att öka sin utlåning och banken har haft ett starkt inflöde i sin fondförvaltning, framhöll Anders Karlsson som dock tillade att man ska vara ödmjuk.

Swedbanks rörelseresultat blev 6.626 miljoner kronor i det första kvartalet. Infront Datas estimat, utifrån 16 analytikerprognoser, låg på 6.091 miljoner kronor.

Räntenettot blev 6.421 miljoner kronor, mot snittförväntan på 6.465 miljoner kronor, och provisionsnettot blev 3.070 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.104 miljoner.

Den mer volatila raden nettoresultat finansiella poster uppgick till 1.186 miljoner kronor i kvartalet, mot snittestimatet som låg på 532 miljoner kronor.

Swedbanks nettoresultat finansiella poster, det så kallade tradingnettot, ökade till 1.186 miljoner kronor i det första kvartalet (559) efter 430 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

"Orsaken var främst ett högre resultat från räntehandeln inom Stora företag & Institutioner och att krympande kreditspreadar påverkat värdet på obligationer som innehas för handel positivt", skriver Swedbank.

Infront Datas snittestimat pekade mot 532 miljoner kronor.

Swedbank lägger till att även i "Group Treasury, inom Koncernfunktioner & Övrigt, ökade nettoresultat finansiella poster då värdeutvecklingen på innehaven i Visa och Asiakastieto varit positiv under kvartalet".

De mindre volatila intäktsraderna provisionsnetto och räntenetto var båda 1 procent lägre än snittestimatet.

Från det fjärde kvartalet ökade räntenettot med 1 procent, till 6.421 miljoner kronor, snittestimatet låg dock på 6.465 miljoner kronor.

"Uppgången beror främst på en lägre resolutionsavgift under 2019, vilket påverkade utvecklingen positivt med 101 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal. Även volymtillväxt och ökade inlåningsmarginaler påverkade utvecklingen positivt. Detta motverkades delvis av färre antal dagar under kvartalet samt lägre utlåningsmarginaler", skriver Swedbank angående utvecklingen från det fjärde kvartalet.

Inom den svenska verksamheten steg räntenettot till 4.151 miljoner kronor från 3.837 miljoner kvartalet före.

"Ökade inlåningsmarginaler, till följd av högre korta marknadsräntor, liksom en lägre resolutionsavgift med 84 miljoner kronor påverkade räntenettot positivt. Detta motverkades delvis av färre antal dagar under kvartalet samt lägre bolånemarginaler", skriver Swedbank.